Сертифікація

Засвідчіть свої знання сертифікатом

Як пройти фінальну сертифікацію?

Аби пройти фінальну сертифікацію, Ви маєте прослухати всі курси базової програми та успішно скласти іспит

Коли можна пройти фінальну сертифікацію?

Після закінчення базової програми.

Наступна фінальна атестація відбудеться у січні 2022

Фінальний сертифікат містить

Інформацію про всі курси, прослухані теми та кількість годин

Ким виданий сертифікат?

Сертифікат Школи Психодіагностики видається Українською психологічною асоціацією, що може зараховуватися як підвищення кваліфікації психолога

Інструменти і способи оцінювання особистості

(20 занять, 40 академічних годин)

П’ятифакторна модель особистості: вступна частина (2 лекції)
 • Два підходу до опису особистості: типи і риси.
 • Теорії особистісних рис: Г. Олпорт, Г. Айзенк (EPI), Р. Кеттел (16PF).
 • Узагальненість і стабільність рис, розрізнення рис і станів, пошук базових диспозицій, квантифікація поведінки, агрегування по ситуаціям та системам реагування.
 • Психолексичний підхід.
 • П’ятифакторна теорія особистості і роль факторного аналізу у побудові особистісних тестів.
 • Корисність Великої П’ятірки: питання стабільності і валідності.
 • Особистість і поведінка в ситуації.
 • Соціально-когнітивні напрямки діагностики особистості.

Практикум: знайомство з 16PF і BFI, підрахунок сирих балів, створення таблиці переведення сирих балів у стандартизовані, побудова та інтерпретація індивідуального профілю з урахуванням стандартної помилки вимірювання

Велика п’ятіркаієрархічна модель особистості, що представляє п’ять основних рис, що складають особистість людини (5 лекцій).
 • НЕЙРОТИЗМ як процесинг негативних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ЕКСТРАВЕРСІЯ як процесинг позитивних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасета, парадокси діагностики.
 • ВІДКРИТІСТЬ / ІНТЕЛЕКТ як регуляція рівня неспання і загальна чутливість до стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ як процесинг соціальних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ДОБРОСОВІСНІСТЬ як процесинг часу: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
Мінесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (MMPI) (7 лекцій)
 • Історія створення
 • Версії опитувальника, принцип
 • Покладений в основу розробки,
 • Діагностичні можливості та обмеження
 • Загальна структура
 • Характеристика шкал достовірності
 • Основні клінічні шкали
 • Додаткові шкали
 • Цілісна характеристика профілю
 • Практичне застосування методики в різних галузях.
Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI (1 лекція).
Психологічний аналіз індивідуальних цінностей особистості і соціальних груп: теорія Шалома Шварца (3 лекції).
 • Застосування Portrait Value Qestionnaire у бізнесі: відбір персоналу, коучинг, маркетингові дослідження
Бесіда і спостереження як метод психологічної діагностики особистості (2 лекції).

Теорія тестів і психометричні характеристики

(10 занять, 20 академічних годин)

Психологічні вимірювання і теорія тестів (2 лекції)
 • Визначення вимірювання у психології. Репрезентативна і сумісна теорії вимірювання
 • Психологічний конструкт, його дефініція, розмірність і номологічна сітка
 • Психологічні тести: визначення, типи, підходи до створення, проблеми
 • Класична і сучасна теорії тестів.
 • Популяція і вибірка, латентні і спостережувані змінні
Сучасні інформаційні технології і засоби тестування (2 лекції)
 • Створення тестів за допомогою Microsoft Office Word
 • Створення тестів на основі системи Moodle
 • Збирання даних за допомогою Google Forms
 • Тести у форматі HTML і розміщення на власному веб-сайті психодіагноста
 • Проблема прокторінгу при тестуванні
Основи роботи з середовищем R і RStudio (2 лекції)
 • Таблиці даних і їх створення
 • Виконання перетворень відповідей для обчислення тестових балів (скорінг)
 • Побудова таблиць і графіків розподілу категоріальних і неперервних змінних
 • Характеристики розподілу: описові статистики. Аналіз завдань
 • Нормальний розподіл, сирий бал, стандартизація тестових балів, норми
Дослідження зв’язку змінних (2 лекції)
 • Неперервні змінні, діаграми розсіювання,
 • Викиди, підгрупи, лінійний зв’язок і кореляція
 • Категоріальні змінні, таблиці сполучення
 • Міри зв’язку в таблицях сполучення
 • Статистична значущість і величина ефекту
Надійність психологічного вимірювання (1 лекція)
 • Надійність і класична модель істинного балу
 • Індекс надійності і коефіцієнт надійності
 • Процедури оцінки надійності: узгодженість, стабільність, еквівалентність. Альфа Кронбаха і Омега МакДональда
 • Стандартна похибка вимірювання і її використання при інтерпретації індивідуальних балів
Валідність психологічного тесту (1 лекція)
 • Валідність за змістом і її оцінка
 • Зовнішній критерій, задача його прогнозування і критеріальна валідність. Регресійний аналіз для прогнозу неперервного і категоріального критерію
 • Конструктна валідність. Факторний аналіз

Психодіагностика в індивідуальному консультуванні та психотерапії

(20 занять, 40 академічних годин).

Ознайомча лекція. Що таке психодіагностика? (1 лекція)
 • Індивідуальні відмінності: психологічна діагностика, психологічне оцінювання (асесмент), психологічне тестування.
 • Взаємозв’язок між теорією психологічного явища, психодіагностичною теорією і теорією вимірювання (психометрика).
 • Джерела даних про людей: спостереження, самоспостереження, аналіз продуктів діяльності. Куб даних і його зрізи. Типи психодіагностичних методів.
 • Цілісний опис (модель індивіда), пояснення і передбачення поведінки, створення моделі управління поведінкою (втручання) як основні цілі психодіагностики.
Організація психодіагностичного процесу в індивідуальному консультуванні і психотерапії (4 лекції)
 • Збір анамнезу як спосіб стабілізувати клієнта.
 • Постановка діагнозу. Маркери переходу від збору анамнезу до терапії.
 • Клінічне інтерв’ю.  Мета і основні завдання застосування клінічного інтерв’ю. Особливості використання.
 • Психологічні опитувальники. Основні види шкал і опитувальників, які використовуються в консультуванні і психотерапії. Шкали зворотного зв’язку клієнтів, оцінка рівня травматизації.
Проективні методи дослідження особистості (11 лекцій)

Загальний огляд, діагностичний принцип, класифікація, використання в клінічній практиці, методика чорнильних плям Роршаха як приклад проективної методики, дискусійні питання.

 • Методика Сонді: історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, які використовують портрети в якості стимульного матеріалу, нюанси збору даних та інтерпретації.
 • Тест Люшера: історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, де використовуються кольори, нюанси збору даних та інтерпретації.
 • Проективні малюнкові тести. Основні принципи використання та інтерпретації.
 • Тематичний апперцептивний Тест (ТАТ): історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, які використовують сюжетні картини в якості стимульного матеріалу, нюанси збору даних  та інтерпретації.
 • Тест руки (Hand test): історія створення, опис методики, процедура проведення, обробка та інтерпретація результатів.
Метод репертуарних решіток в індивідуальному і груповому консультуванні (2 лекції)

Теорія особистих конструктів Дж. Келлі та її базові принципи. Конструкти і елементи. Репертуар ролей та його створення. Методи виклику конструктів. Сходи конструктів. Використання програмного забезпечення WebGrid Plus в індивідуальному консультуванні та аналізу репертуарних решіток.

Метод Q-сортування в діагностиці особистості і характеру

Перспективи суб’єктивної оцінки особистості іншої людини і Q-методологія. Поліпшення якості експертних оцінок. Каліфорнійське Q-сортування як приклад підходу. Розробка власного Q-набору. Проведення аналізу зібраних даних в RStudio, порівняння думок декількох експертів.